Sinh hoạt lớp bàn về mấy công việc sắp tới , cũng cố lại các chức vụ và phân công công việc cho mọi người , phổ biến các sự kiện sắp diễn ra tại trường

Hoạt động theo ngày
Ứng dụng tiện ích sinh viên