- Tổng kết Kê khai chi tiêu Halloween.

- Phê bình và tuyên dương các đồng chí tham gia tích cực các hoạt động của chi đoàn

- Quán triệt tình hình hoạt động của lớp.

- Triển khai các nhiệm vụ trong tháng 11/2022.Hoạt động theo ngày
Ứng dụng tiện ích sinh viên