Thành phần: Toàn bộ thành viên CTV CLB SVHĐ ICTU (

Nội dung:

  • Tổng kết chương trình Halloween
  • Ban thành viên viên mới
  • Triển khai kế hoạch tháng 11
THỜI GIAN: 19H30 NGÀY 2.10.2022
ĐỊA ĐIỂM : C2 103


Hoạt động theo ngày
Ứng dụng tiện ích sinh viên