Chi đoàn tổ chức Đại hội trù bị để bầu ra Đoàn chủ tịch, Đoàn thư kí cho Đại hội chi đoàn chính thức.

Hoạt động theo ngày
Ứng dụng tiện ích sinh viên