Lớp CNTĐH - K20C tổ chức đại hội trù bị

Thời gian: 8h30 ngày 24/11/2021.

Địa điểm: google meet

Hoạt động theo ngày
Ứng dụng tiện ích sinh viên