-

Thành phần: Toàn bộ thành viên CTV CLB SVHĐ ICTU (Bao gồm cả các bạn phỏng vấn bổ sung)

Nội dung:

  • Phân công nhiệm vụ - Mua đồ trang trí
THỜI GIAN: 19H30 NGÀY 26.10.2022
ĐỊA ĐIỂM : C2 103


Hoạt động theo ngày
Ứng dụng tiện ích sinh viên