Trong ngữ cảnh lập trình, "sender" là một tham số thông thường được sử dụng trong các event handler để chỉ định đối tượng gửi ra sự kiện.

Trong C#, "sender" thường được định nghĩa dưới dạng một tham số của delegate event (event delegate). Khi một sự kiện xảy ra, đối tượng gửi sự kiện (tức là nguồn gốc của sự kiện) sẽ được truyền vào event handler qua tham số "sender".

Kiểu của "sender" thường là kiểu của đối tượng gửi sự kiện, tức là kiểu của lớp hoặc control mà event được gắn kết với. Ví dụ, nếu bạn có một sự kiện Click được gắn kết với một Button, kiểu của "sender" sẽ là Button. Tuy nhiên, "sender" thường được khai báo dưới dạng kiểu Object, để có thể chứa bất kỳ đối tượng nào gửi sự kiện.

Trong event handler, bạn có thể sử dụng cú pháp ép kiểu (casting) để chuyển đổi kiểu của "sender" thành kiểu mong muốn nếu bạn biết rõ kiểu của đối tượng gửi sự kiện. Điều này cho phép bạn truy cập vào các thành phần và phương thức của đối tượng đó.

Hoạt động theo ngày
Ứng dụng tiện ích sinh viên